INCOTERMS

Điều Kiện DPU Trong Incoterms 2020

Điều Kiện DPU Trong Incoterms 2020

Điều kiện DPU (Delivered at Place Unloaded) có nghĩa là Giao hàng đã dỡ tại nơi đến, là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm D Incoterms 2020. Điều kiện này thể hiện người bán s

CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU