Điều Kiện DAP Trong Incoterms 2020

Điều kiện DAP (Delivered At Place) có nghĩa là Giao hàng tại nơi đến là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm D Incoterms 2020.

Nội dung chi tiết về điều kiện DAP trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau:

>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt

I. Nội dung của điều kiện DAP trong Incoterms 2020

Nội dung của điều kiện DAP trong Incoterms 2020 bao gồm:

1. Giao hàng và rủi ro:

“Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng và chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại nơi hàng đến hoặc tại điểm thỏa thuận tại nơi đích hàng đến, nếu có.

Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến hoặc tới điểm thỏa thuận tại nơi đích hàng đến. Trong quy tắc này, thì địa điểm giao hàng và điểm đích hàng đến là trùng nhau

2. Phương thức vận tải:

Quy tắc này có thể sử dụng cho duy nhất một phương thức vận tải lựa chọn hoặc cho nhiều hơn thức vận tải cùng tham gia.

3. Xác định chính xác nơi hay điểm giao hàng nơi hay điển, hàng đến:

Các bên nên xác định nơi hay điểm đích hàng đến càng rõ ràng càng tốt, vì các lý do sau đây:

Thứ nhất, rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển giao sang người mua từ điển. hàng/điểm đích hàng đến – và tốt nhất đối với người bán và nó mua là xác định thật rõ ràng điểm tại đó chuyển giao rủi ro thực sự xảy ra.

Thứ hai, chi phí phát sinh trước điểm hoặc nơi giao hàng: đích hàng đến thuộc người bán chịu, và chi phí phát sinh sau điểm hoặc nơi giao hàng/nơi hàng đến thuộc người mua chịu.

Thứ ba người bán phải ký kết hợp đồng vận tải hay tự tổ chức vận tải để đưa hàng tới điểm hoặc nơi giao hàng/điểm đích hàng đến. Nếu điều này không được tuân thủ, thì người bán bị coi là đã vi phạm nghĩa vụ theo quy tắc DAP và chịu trách nhiệm với người mua về bất kỳ mất mát nào phát sinh.

Như vậy, ví dụ, người bán phải chịu trách nhiệm đối với người mua về bất kỳ chi phí phát sinh bổ sung nào do việc chuyên chở vượt ra ngoài phạm vi hợp đồng vận tải.

4. “hoặc có sẵn hàng đã giao như thế”:

Liên quan tới “có sẵn hàng nhằm phục vụ cho việc bán hàng theo chuỗi (string sales), rất phổ biến trong buôn bán hàng hóa.

5. Chi phí dỡ hàng:

Người bán không có nghĩa vụ dỡ hàng từ phương tiện vận tải đến. Tuy nhiên, người bán phải chịu chi phí đó hàng nếu hợp đồng vận tải đã bao gồm chi phí này tại nơi hàng 9 và người bán không được quyền truy đòi chi phí này từ người lái trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

6. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Điều kiện DAP yêu cầu người bán thông quan xuất khẩu, nếu có quy định. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu hoặc thông quan quá cảnh tại nước thứ ba sau đó, trả thuế quan nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục nhập khẩu nào.

Kết quả là, nếu người mua không thể thực hiện thông quan nhập khẩu, thì hàng hóa sẽ bị nằm tại cảng biển hay ga đất liền tại nước đích hàng đến.

Ai sẽ là người chịu rủi ro về bất kỳ mất mát khi hàng hóa năm tại cảng hay nơi đích hàng đến?

Câu trả lời, đó là người mua: mặc dù giao hàng vẫn chưa xảy ra, B3(a) bảo đảm rằng rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa do người mua chịu kể từ khi việc chuyên chở tới điểm đích quy định. Để tránh tình huống này, nếu các bên muốn người bán thông quan nhập khẩu, trả bất kỳ thuế hay thuế quan và thực hiện bất kỳ thủ tục nhập khẩu nào, thì các bên nên cân nhắc sử dụng quy tắc DDP.

Điều Kiện DAP Trong Incoterms 2020

III. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện DAP Incoterms 2020

A1 Nghĩa vụ chung

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể yêu cầu.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người bán đều có thể ở dạng chứng từ giấy hoặc dạng điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

A2 Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại điểm hay nơi đích hàng đến, hoặc có sẵn hàng đã giao như thế.

Trong cả hai trường hợp, người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn quy định.

A3 Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa cho đến khi chúng được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3,

A4 Vận tải

Với chi phí thuộc về mình, người bán phải ký kết hợp đồng vận tải hoặc tự tổ chức vận tải để chở hàng hóa tới nơi đến quy định hoặc điểm đích tại nơi đến quy định. Nếu điểm đích cụ thể không được thỏa thuận hoặc không xác định được trên thực địa, thì người bán có thể chọn một điểm thuộc nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình. Người bán phải tuân thủ mọi yêu cầu an ninh trong vận tải cho tới nơi đến quy định.

A5 Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

A6 Chứng từ giao hàng vận tải

Bằng chi phí của mình, người bán phải cung cấp cho người mua bất kỳ chứng từ nào cần thiết để người mua có thể nhận hàng.

A7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu có quy định, người bán phải làm và chịu mọi chi phí liên quan đến thông quan xuất khẩu và quá cảnh do nước xuất khẩu và bất kỳ nước quá cảnh nào yêu cầu (ngoại trừ nước nhập khẩu), như:

– giấy phép xuất khẩu/quá cảnh;

– kiểm tra an ninh xuất khẩu/quá cảnh:

– kiểm định hàng hóa xuất khẩu; và

– bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ thông quan nhập khẩu

Nếu có quy định, khi người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải hỗ trợ người mua để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc thông quan nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc kiểm định hàng hóa, được quy định ở nước nhập khẩu.

A8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người bán phải trả chi phí cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, | cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo mục A2.

Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói. Người bán phải đóng gói và ghi ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã thỏa thuận riêng về cách đóng gói và ghi ký mã hiệu.

A9 Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa và vận tải cho tới khi chúng được giao theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9;

b) các chi phí liên quan đến dỡ hàng tại nơi đến trong hợp đồng vận tải quy định thuộc người bán;

c) chi phí cung cấp chứng từ giao hàng/vận tải theo mục A6;

(d) nếu có quy định, thuế, thuế quan và các chi phí khác liên quan tới thông quan xuất khẩu và bất kỳ quá cảnh nào theo mục A7(a); và

e) cho người mua tất cả chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán lấy chứng từ và thông tin theo mục B7(a) và B5.

A10 Thông báo

Người bán phải thông báo cho người mua bất kỳ thông tin cần thiết nào để người mua nhận hàng.

III. Nghĩa vụ của người mua trong điều kiện DAP Incoterms 2020

B1 Nghĩa vụ chung

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy hoặc ở dạng điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

B2 Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.

B3 Chuyển giao rủi ro

Người mua phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Nếu:

a) người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình theo mục B7, thì phải chi mọi rủi ro phát sinh liên quan đến nhà mát hay hư hỏng hàng hóa; hoặc

b) người mua không kịp thời thông báo theo mục B10, thì phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng thuộc hợp đồng được phân biệt rõ ràng.

B4 Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng vận tải.

B5 Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo | hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người mua phải cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.

B6 Chứng từ giao hàng/ vận tải

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp theo mục A6

B7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Hỗ trợ thông quan xuất khẩu và quả cảnh

Nếu có quy định, khi người bán yêu câu, chịu rủi ro và chi phí, thì người mua phải hỗ trợ người bán lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quả cảnh, kể cả các thông tin an ninh hay kiểm định hàng hóa được quy định bởi nước xuất khẩu quá cảnh (ngoại trừ nước nhập khẩu).

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu có quy định, người mua phải thực hiện và trả mọi chi phí thông quan quy định tại nước nhập khẩu, như:

– giấy phép nhập khẩu;

– kiểm tra an ninh nhập khẩu;

– kiểm định hàng hóa; và

– bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ với người bán.

B9 Phân chia chi phí

Người mua phải trả:

a) mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục như A2;

b) mọi chi phí cần thiết để dỡ hàng xuống từ phương tiện vận tải đến tại nơi đích hàng đến, trừ khi các chi phí này nằm trong hợp đồng vận tải quy định thuộc người bán

c) cho người bán toàn bộ chi phí và lệ phí mà người bán đã hỗ trợ trong việc nhận chứng từ và thông tin theo mục A7(b);

d) nếu có quy định, thuế, thuế quan và các chi phí khác liên quan đến thông quan nhập khẩu theo mục B7(b);

e) các chi phí phát sinh bổ sung mà người bán phải trả do người mua không thực hiện nghĩa vụ theo mục B7 hoặc không hoàn thành việc thông báo theo mục B10, với điều kiện là hàng thuộc hợp động được xác định rõ ràng.

B10 Thông báo

Trong trường hợp người mua được | quyền quyết định thời gian giao hàng và/hoặc điểm đích thuộc nơi hàng đến, | thì người mua phải thông báo cho người bán đầy đủ về việc đó.

Hy vọng thông tin về Điều Kiện DAP Trong Incoterms 2020 được chia sẻ bởi Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Chúc bạn thành công!

>>>>> Tham khảo thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *