Điều Kiện EXW Trong Incoterms 2020

Điều kiện EXW (EX WORKS) có nghĩa là điện nơi giao hàng chỉ định) là một điều kiện giao hàng thuộc Incoterms 2020.

Nội dung chi tiết về điều kiện EXW trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau:

>>>> Bài viết xem nhiều: học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt

I. Nội dung của điều kiện EXW trong Incoterms 2020

Nội dung của điều kiện EXW trong Incoterms 2020 bao gồm:

1. Giao hàng và rủi ro:

“Giao hàng tại xưởng” có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua

– khi người bán đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm chỉ định (như nhà máy hay kho), và

– địa điểm chỉ định đó có thể là hoặc không là cơ sở của người bán.

Khi giao hàng, người bán không có nghĩa vụ xếp hàng lên phương tiện vận tải đến nhận hàng, không phải thông quan xuất khẩu, nếu có quy định.

2. Phương thức vận tải:

Quy tắc này có thể áp dụng cho chỉ một hoặc cho nhiều phương thức vận tải cùng tham gia.

3. Nơi hoặc điểm chính xác giao hàng:

Các bên cần chỉ định nơi giao hàng cụ thể. Tuy nhiên, các bên được lưu ý rằng cần chỉ ra càng cụ thể càng tốt điểm thuộc nơi giao hàng. Điều này giúp các bên xác định rõ ràng tại đầu hàng hóa và rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua; đồng thời là điểm mà từ đó các chi phí phát sinh do người mua chịu.

Nếu các bên không thỏa thuận điểm giao hàng, thì người bán có quyền lựa chọn điểm giao hàng thuận lợi nhất cho mình. Điều này khiến cho người mua gặp rủi ro khi người bán chọn điểm giao hàng ngay trước điểm tại đó hàng hóa có thể bị mất mát hoặc hư hỏng. Tốt nhất, người mua nên chọn điểm chính xác thuộc nơi hàng được giao.

4. Lưu ý cho người mua:

Điều kiện EXW Incoterms 2020 là quy tắc mà nghĩa vụ của người bán là ít nhất. Từ quan điểm của người mua, quy tắc này được sử dụng với sự cân trọng vì các lý do khác nhau dưới đây.

5. Rủi ro xếp hàng:

Giao hàng được thực hiện và rủi ro được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua mà chưa được xếp lên phương tiện vận tải. Người bán có thể thực hiện việc xếp hàng lên phương tiện vận tải, nhưng người mua lại là người chịu mất mát hay hư hỏng hàng hóa nếu phát sinh, trong khi người mua không trực tiếp tham gia công việc này.

Do đó, với EXW mà các bên thỏa thuận để người bán xếp hàng lên phương tiện vận tải thì phải thỏa thuận trước rằng rủi ro phát sinh trong quá trình đó ai chịu. Điều này thường xảy ra trong thực tế, vì người bán thường có sẵn phương tiện và nhân lực tại cơ sở của mình, hoặc do chính sách an ninh và an toàn không cho phép người không có thẩm quyền vào cơ sở của người bán. Khi người mua muốn tránh mọi rủi ro liên quan đến việc xếp hàng tại cơ sở người bán, thì nên sử dụng quy tắc FCA, theo đó người bán có nghĩa vụ xếp hàng lên phương tiện vận tải và chịu mọi rủi ro phát sinh trong quá trình này.

6. Thông quan xuất khẩu:

Giao hàng xảy ra khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại cơ sở người bán hay tại một “m chỉ định khác thường trong khu vực định đoạt của người bán PC trong cùng liên minh thuế quan, và người bán không có nghĩa vụ thông quan xuất khẩu hay thông quan hàng hóa quá cảnh nước thứ ba.

Thực tế, EXW phù hợp với thương mại nội địa vì hàng hóa không cần thông quan xuất khẩu. Tham gia thông quan xuất khẩu của người bán là có giới hạn trong việc hỗ trợ lấy các chứng từ và cung cấp thông tin khi người mua yêu cầu để xuất khẩu hàng hóa. Khi người mua có ý định xuất khẩu và nhận thấy khó khăn trong việc thông quan xuất – khẩu, thì người mua nên chuyển sang sử dụng quy tắc FCA, theo đó, nghĩa vụ và chi phí thông quan xuất khẩu do người bán chịu.

>>>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học khai báo hải quan

II. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện EXW Incoterms 2020

A NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN.

A1 Nghĩa vụ chung

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể yêu cầu.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người bán có thể là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

A2 Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng việc đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại điểm giao hàng thỏa thuận, nếu có, tại nơi giao hàng chỉ định, mà chưa được xếp lên phương tiện vận tải đến nhận hàng. Nếu không có thỏa thuận cụ thể về điểm giao hàng tại nơi giao hàng chỉ định, và nếu có nhiều điểm có thể giao hàng, thì người bán có thể chọn một điểm giao hàng phù hợp nhất với mục đích của mình.

Người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận.

A3 Chuyển giao rủi ro

Người bán phải chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa cho đến khi chúng được giao theo mục A2, trừ trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

A4 Vận tải

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua trong việc ký kết hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp mọi thông tin có thể, gồm yêu cầu an ninh về vận tải, mà người mua cần để tổ chức vận chuyển hàng hóa.

A5 Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp thông tin có thể mà người mua cần để mua bảo hiểm.

A6 Chứng từ giao hàng/ vận tải

Người bán không có nghĩa vụ gì với người mua.

A7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Nếu có quy định, khi người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán | phải hỗ trợ người mua trong việc lấy bất kỳ chứng từ nào và/hoặc thông tin nào về thông quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu tại nước xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu, như:

– Giấy phép xuất khẩu quá cảnh/nhập khẩu;

– Thủ tục an ninh xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu;

– Kiểm định hàng hóa xuất khẩu; và

– Bất kỳ quy định pháp lý nào.

A8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người bán phải trả các chi phí để kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo mục A2.

Với chi phí của mình, người bán phải đóng gói hàng hóa, trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định hàng hóa được gửi đi mà không cần đóng gói.

Người bán phải đóng gói và ghi ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về cách đóng gói và ghi ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết.

A9 Phân chia chi phí

Người bán phải trả toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, như những khoản do người mua trả theo mục B9.

A10 Thông báo

Người bán phải thông báo cho người mua bất kỳ thông tin cần thiết nào để người mua nhận hàng.

Điều Kiện EXW Trong Incoterms 2020

II. Nghĩa vụ của người mua trong điều kiện EXW Incoterms 2020

B NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

B1 Nghĩa vụ chung

Người mua phải thanh toán tiền hà, như quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua có thể là chứng từ giây hoặc chứng từ điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

B2 Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 và nhận thông | | báo theo mục A10.

B3 Chuyển giao rủi ro

Người mua phải chịu mọi rủi ro nối | mát hay hư hỏng hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Nếu người mua không thông báo cho người bán như quy định ở mục B10, thì người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng thuộc hợp đồng được phân biệt rõ ràng.

B4 Vận tải

Người mua phải ký kết hợp đồng vận tải hoặc tự tổ chức việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ nơi nhận hàng.

B5 Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

B6 Bằng chứng giao hàng

Người mua phải cung cấp cho người bán bằng chứng thích hợp về việc đã nhận hàng.

B7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Nếu có quy định, người mua phải thực hiện và trả chi phí thông quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu được yêu cầu tại nước xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu, như:

– Giấy phép xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu;

– Thủ tục an ninh xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu;

– Kiểm định hàng hóa xuất khẩu; và

– Bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.

B9 Phân chia chi phí

Người mua phải:

a) Trả toàn bộ chi phí liên quan đến hàng kể từ khi chúng được giao theo mục A2

b) Hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã trả hỗ trợ người mua theo mục A4, A5 hoặc A7;

c) Nếu có quy định, trả tất cả các loại thuế, lệ phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để xuất khẩu và

d) Trả mọi chi phí phát sinh do không nhận hàng từ khi hàng được đặt dưới sự định đoạt của mình hoặc do không thông báo kịp thời cho người bán theo mục B10, với điều kiện là hàng thuộc hợp đồng được phân biệt rõ ràng.

B10 Thông báo

Khi người mua được quyền quyết định thời gian và/hoặc điểm nhận hàng tại nơi nhận hàng đã thỏa thuận, thì người mua phải thông báo kịp thời cho người bán biết về việc đó.

Hy vọng thông tin về Điều Kiện EXW Trong Incoterms 2020 được chia sẻ bởi Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Chúc bạn thành công!

>>>>> Tham khảo thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *