FAS Là Gì? Điều Kiện FAS Trong Incoterms 2020

Điều kiện FAS (Free Alongside Ship) có nghĩa là Giao hàng dọc mạn tàu, là một điều kiện giao hàng thuộc nhóm F Incoterms 2020.

Điều kiện này thể hiện người bán sẽ thực hiện giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định, tại cảng giao hàng chỉ định hoặc khi người bán có sẵn hàng đã giao như thế.

>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt

Nội dung chi tiết về điều kiện FAS trong Incoterms 2020 được thể hiện như sau:

I. Nội dung của điều kiện FAS trong Incoterms 2020

Nội dung của điều kiện FAS trong Incoterms 2020 bao gồm:

1. Giao hàng và rủi ro:

“Giao hàng dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) do người mua chỉ định, tại cảng giao hàng chỉ định hoặc khi người bán có sẵn hàng đã giao như thế. Rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm này.

2. Phương thức vận tải:

Quy tắc này chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội địa khi các bên muốn giao hàng bằng việc đặt chúng dọc mạn con tàu.

Như vậy, điều kiện FAS trong incoterms 2020 sẽ không phù hợp khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở trước khi chúng được đặt dọc mạn con tàu, ví dụ, hàng hóa được giao cho người chuyên chở tại ga container. Trong trường hợp như thế, các bên nên cân nhắc sử dụng quy FCA hơn là quy tắc FAS.

3. Xác định chính xác điểm xếp hàng:

Các bên nên quy định càng rõ ràng càng tốt điểm xếp hàng tại cảng xếp hàng chỉ định, tại đồ hàng hóa được chuyển từ cầu cảng hay xà lan lên tàu. Mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng tới điểm đó do người bán chịu, và các chi phí này và các chi phí xử lý hàng hóa tại cảng sẽ khác nhau phụ thuộc vào tập quán của từng cảng.

4. “hoặc có sẵn hàng đã giao như thế”.

Người bán phải giao hàng đến cụm từ dọc mạn tàu hoặc có sẵn hàng đã giao như thế. Liên quan “có sẵn hàng đã giao như thế” ở đây áp dụng cho việc bán hàng nhiều lần trong quá trình vận chuyển (bán hàng theo chuỗi) rất phổ biến trong mua bán hàng hóa.

5. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Điều kiện FAS trong Incoterms 2020 yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu, nếu có quy định. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu hoặc thông quan quá cảnh tại nước thứ ba, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục thông quan nhập khẩu.

FAS Là Gì? Điều Kiện FAS Trong Incoterms 2020

II. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện FAS Incoterms 2020

A1 Nghĩa vụ chung

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng phù hợp nào mà hợp đồng có thể yêu cầu. Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người bán đều có thể ở dạng chứng từ giấy hoặc ở dạng điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

A2 Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dọc mạn con tàu do người mua chỉ định tại điểm xếp hàng, nếu có, do người mua chỉ định, tại cảng giao hàng chỉ định hoặc có sẵn hàng đã giao như thế.

Người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn thỏa thuận do người mua thông báo theo mục B10; hoặc nếu người mua không thông báo như thế thì ngày giao hàng sẽ là ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng như thỏa thuận và theo tập quán tại cảng.

Nếu người mua không chỉ rõ điểm xếp hàng cụ thể, thì người bán có thể chọn một điểm thuộc cảng giao hàng chỉ định phù hợp nhất với mục đích của mình.

A3 Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

A4 Vận tải

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp cho người mua bất kỳ thông tin cần thiết nào, kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để tổ chức vận tải hàng hóa. Nếu có thỏa thuận, theo đó, người mua chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải ký kết hợp đồng vận tải theo các điều khoản thông thường.

Người bán phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến an ninh trong vận tải cho đến khi hàng hóa đã được giao.

A5 Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp những thông tin cần thiết cho người mua để mua bảo hiểm.

A6 Chứng từ giao hàng/vận tải

Bằng chi phí của mình, người bán phải cung cấp cho người mua bằng chứng thông thường về việc hàng hóa đã được giao theo mục A2.

Trừ khi bằng chứng này là chứng từ vận tải, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải hỗ trợ người mua lấy chứng từ vận tải.

A7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, người bán phải thực hiện và trả mọi chi phí liên quan đến thông quan xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu, như:

– giấy phép xuất khẩu;

– kiểm tra an ninh hàng hóa xuất khẩu;

– kiểm định hàng hóa xuất khẩu; và

– bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ thông quan nhập khẩu

Nếu có quy định, khi người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải hỗ trợ người mua lấy bất kỳ chứng từ và/hoặc thông tin liên quan đến việc thông quan tất cả các lần quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả thông tin an ninh và kiểm định hàng hóa xuất khẩu, cần thiết bởi bất kỳ nước quá cảnh nào hay nước nhập khẩu.

A8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người bán phải trả chi phí cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo mục A2.

Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó, trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói. Người bán phải đóng gói và ghi ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã thỏa thuận riêng về cách đóng gói và ghi ký mã hiệu.

A9 Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi chúng được giao theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9;

b) chi phí cung cấp bằng chứng thông thường theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;

c) nếu có quy định, thuế, thuế quan và các chi phí khác liên quan đến thông quan xuất khẩu theo mục A7(a); và

d) cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ lấy chứng từ và thông tin theo mục B7(a).

A10 Thông báo

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua rằng hàng hóa đã được giao theo mục A2 hoặc tàu chuyên chở đã không nhận hàng vào thời gian quy định.

III. Nghĩa vụ của người mua trong điều kiện FAS Incoterms 2020

B1 Nghĩa vụ chung

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán. Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy hoặc ở dạng điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

B2 Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.

B3 Chuyển giao rủi ro

Người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2. Nếu:

a) người mua không thông báo theo mục B10; hoặc

b) con tàu do người mua chỉ định đến không đúng hạn để người bán giao hàng theo mục A2, hoặc không thể nhận hàng, hoặc dừng việc nhận hàng trước thời gian được thông báo theo mục B10; thì người mua phải chịu tất cả rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa:

(i) từ ngày thỏa thuận, hoặc nếu không có ngày này,

(ii) từ ngày người mua chọn theo mục B10, hoặc nếu không có ngày như vậy được thông báo,

(iii) từ ngày cuối cùng của bất kỳ thời hạn giao hàng nào đã thỏa thuận, với điều kiện là hàng hóa thuộc hợp đồng được xác định rõ ràng.

B4 Vận tải

Với chi phí thuộc về mình, người mua phải ký kết hợp đồng vận tải từ cảng giao hàng chỉ định, trừ khi hợp đồng vận tải được ký kết bởi người bán theo mục A4.
B5 Bảo hiểm
Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

B6 Chứng từ giao hàng/vận tải

Người mua phải chấp nhận bằng chứng giao hàng theo mục A6.

B7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Hỗ trợ thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, khi người bán yêu cầu, phải chịu rủi ro và chi phí, thì người mua hỗ trợ người bán lấy bất kỳ chứng từ và/hoặc thông tin liên quan đến thông quan xuất khẩu, kể cả yêu cầu an ninh và kiểm định hàng hóa xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu:

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu có quy định, người mua phải thực hiện và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan quy định bởi bất kỳ nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như:

– giấy phép nhập khẩu và bất kỳ giấy phép nào để quá cảnh;

– kiểm tra an ninh nhập khẩu và bất kỳ quá cảnh nào;

– kiểm định hàng hóa; và

– bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.

B9 Phân chia chi phí

Người mua phải trả:

a) trả mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2, trừ các chi phí người bán trả theo mục A9;

b) cho người bán tất cả chi phí và lệ phí liên quan trong việc hỗ trợ lấy chứng từ và thông tin theo mục A4, A5, A6 và A7(b);

c) nếu có quy định, thuế, thuế quan và các chi phí khác liên quan quan quá cảnh và nhập khẩu theo mục B7(b); và

d) mọi chi phí phát sinh bổ sung vì bất kỳ lý do nào sau đây:

(i) người mua không thông báo theo đúng quy định tại mục B10; hoặc

(ii) con tàu do người mua chỉ định theo B10 không đến đúng hạn, hoặc không thể nhận hàng, hoặc dừng xếp hàng trước thời gian đã được thông báo theo mục B10, với điều kiện là hàng hóa thuộc hợp đồng được xác định rõ ràng.

B10 Thông báo

Người mua phải thông báo đầy đủ cho người bán bất kỳ yêu cầu an ninh nào đến vận tải hàng hóa, tên tàu, liên quan điểm xếp hàng, nếu có, ngày giao hàng được chọn trong khoảng thời gian giao hàng thỏa thuận.

Hy vọng thông tin về Điều Kiện DPU Trong Incoterms 2020 được chia sẻ bởi Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn.

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Chúc bạn thành công!

>>>>> Tham khảo thêm:

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *